Voorwaarden voor deelname aan winacties op Facebook en/of Instagram in het kader van het eenmalige gebruik van CIGKÖFTEM voordeelkaarten

 

§ 1 Winactie en Organisator

EM EUROPE GmbH, gevestigd aan de Hammer Landstraße 113, 41460 Neuss (Europese hoofdkantoor), organiseert deze winactie die plaatsvindt van 08/03/2024 tot 12/03/2024. Deelname is mogelijk tot 12/03/2024 om 23:59 uur. Deelname aan de winactie is gratis en vereist geen aankoop van producten.

Deelname aan de winactie is vrijwillig. Er is geen recht op vergoeding van kosten. EM EUROPE GmbH/ CIGKÖFTEM behoudt zich het recht voor om de deadline voor deelname zonder voorafgaande kennisgeving te verlengen. Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn die op het moment van deelname ten minste 16 jaar oud zijn en die woonachtig zijn in de Nederland.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. EM EUROPE GmbH/ CIGKÖFTEM behoudt zich ook het recht voor om deze deelnamevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In geval van een wezenlijke wijziging van de contractvoorwaarden worden de bestaande deelnemers tijdig geïnformeerd.

§ 2 Uitsluitingscriteria voor de winactie

EM EUROPE GmbH behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan de winactie, met name bij overtredingen van deze deelnamevoorwaarden zoals het verstrekken van valse persoonsgegevens. Ook worden personen uitgesloten die ongeoorloofde middelen gebruiken of zich op andere wijze voordelen verschaffen door manipulatie. In dergelijke gevallen behoudt EM EUROPE GmbH zich het recht voor om eventuele prijzen achteraf in te trekken en terug te vorderen.

§ 3 Voortijdige beëindiging van de winactie

EM EUROPE GmbH behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. Dit geldt met name wanneer een correct verloop van de winactie om technische (bijv. virussen in het computersysteem, fouten in de hardware en/of software) of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. Indien het gedrag van een deelnemer tot een dergelijke beëindiging leidt, behouden de organisatoren zich het recht voor om van deze persoon de geleden schade te vorderen. Bovendien kunnen de organisatoren de winactie geheel of gedeeltelijk opschorten indien zich moeilijkheden voordoen die de integriteit van de winactie in gevaar brengen.

§ 4 Verloop en uitvoering van de winactie en toestemming voor de publicatie van de winnaars

1- Alleen deelnemers die aan alle deelnamevoorwaarden voldoen, komen in aanmerking om deel te nemen aan de winactie.

2- Om deel te nemen aan de winactie moeten de volgende stappen worden gevolgd:

* Volg @cigkoftem.nl

* Like het desbetreffende bericht.

* Laat ons in de opmerkingen weten wat jouw favoriete gerecht van CigköfteM is.

* Tag een vriend in je opmerking.

De winactie begint op 08 maart 2024 en eindigt op 12 maart 2024 om 23:59 uur (deadline voor deelname).

3-De winnaars van de prijzen worden gekozen via loting uit alle deelnemers aan de winactie.

4-De winnaars worden na de trekking per bericht (op Instagram) door EM EUROPE GmbH op de hoogte gesteld van hun prijs en worden gepubliceerd op de Instagram-pagina. Een code wordt naar de winnaar gestuurd na contact. De winnaar moet zijn/haar contactgegevens en deze code registreren via de link die we sturen. Na voltooiing van de registratie wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van de activering van de voucher.

5-Indien een winnaar zich niet binnen een week na verzending van de winstnotificatie meldt, vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen via loting.

6-Het recht op de prijs vervalt ook indien de overdracht van de prijs binnen 1 maand na de eerste winstnotificatie om redenen die aan de winnaar te wijten zijn, niet mogelijk is.

7-Indien de overdracht of toekenning van de prijs niet mogelijk is of alleen onder onredelijke omstandigheden mogelijk is, of indien de oorspronkelijke prijs in de gepresenteerde vorm niet meer beschikbaar is, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige of hoger gewaardeerde vervanging.

8-Het recht op de prijs of een vervangende prijs is niet overdraagbaar. Een contante uitbetaling van de prijzen of een eventuele vervangende prijs is niet voorzien.

§ 5 Prijzen

Elke winnaar ontvangt een voucher ter waarde van 20 euro, inwisselbaar binnen 1 maand na de uitgiftedatum in een van onze filialen. Alle overige bijkomende kosten en extra uitgaven die door de winnaars worden gemaakt, zijn voor hun.

§ 6 Aansprakelijkheid

1-In geval van bedrog, opzet of grove nalatigheid is EM EUROPE GmbH aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Bij lichte nalatigheid is EM EUROPE GmbH alleen aansprakelijk indien deze een schending betreft van een wezenlijke verplichting (zogenaamde kardinale verplichting) die van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van het contract. In geval van lichte nalatigheid met betrekking tot een kardinale verplichting is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische en voorzienbare schade.

2-Overmacht, algemene leveringsproblemen, storingen bij vervoersbedrijven, stakingen, bedrijfs- en andere storingen die niet aan de organisatoren of hun leveranciers of samenwerkingspartners kunnen worden toegerekend, evenals de gevolgen daarvan, ontheffen de organisatoren gedurende de periode van de storing en in de omvang van hun gevolgen van de verplichting tot prestatie.

§ 7 Vertrouwelijkheid

1- De bescherming van persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken deze gegevens. We gebruiken de gegevens alleen binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen, in overeenstemming met het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), het Telemediengesetz (TMG) en de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

2- Door deelname aan de actie worden de vereiste gegevens (e-mail, naam, voornaam, adres) door EM EUROPE GmbH opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie. Na verzending van de prijzen worden alle persoonlijke gegevens weer gewist. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

3- De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, met name niet voor verdere reclamedoeleinden. Alle door EM EUROPE GmbH verzamelde gegevens worden behandeld volgens hoge veiligheidsnormen, inclusief SSL-versleuteling, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en misbruik te voorkomen.

4- De deelnemer heeft het recht om geïnformeerd te worden over de gegevens die over hem zijn opgeslagen en om zijn persoonlijke gegevens te allen tijde kosteloos te laten corrigeren, wissen en blokkeren. Vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens kan de deelnemer richten aan EM EUROPE GmbH, Hammer Landstraße 113, 41460 Neuss of per e-mail aan gunes.stolb@emeurope.de.

§ 8 Andere

Juridische procedures zijn uitgesloten. De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing.

Dit winspel staat los van Instagram of Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door deze platforms.